SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

Archív

Archív dokumentov do roku 2020

Ochrana osobných údajov
dokumenty týkajúce sa ochrany osobných údajov
Informačná povinnosť - Vyhlásenie - príloha č. 1
Príloha k vyhláseniu - príloha č.2
Príloha k vyhláseniu (MŠ) - príloha č. 3
Vyhlásenie - KAMERY - príloha č. 4
Nezisková organizácia Obec Baškovce
dokumenty na zverejnenie
Zmluva o bežnom účte
Výročná správa za rok 2017
PHSR obce Baškovce 2016-2021
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Zmluvy a dohody
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Fa 25/11 Čokota oprava VO
Fa 201103516 Koneský ZŠ webová knižnica
Fa 2104224949 Orange
Fa 2723974947 Slovak Telekom OcÚ
Fa 7241994799 SPP OcÚ
Fa 7241994843 SP ZŠ
Fa 7241995145 SPP KD
Fa 1375 11 Fura odvoz TKO
Fa 35 11 Čokota oprava VO
Fa za programy - IVES
Faktúra Orange 03 2011
Spoločná úradovna Ptičie-fa za členské
Fa SPP ZŠ
Fa Vse-vyúčtovanie
C-Com fa opravy PC ZŠ
PZ-Bažant - fa za brigády
Pevná linka ZŠ-fa
Tlačivá-ZŠ
fa autorské práva SOZA
Príloha k dodávke elektriny OcÚ
Príloha k dodávke elektriny-KD
Objednávka VSE-úspora
RWE-zmluva o dodávke plynu
Zmluva o Dexia komunál eurofondy úvere Dodatok č.1
Zmluva o dexia komunál eurofondy úvere-dodatok č. 2
Umluva s Úradom práce č 28/§50j/2011
Zmluva s Úradom práce č. 28/§50j/2011-2.č.
Zmluva z UVSR - 2 rp Revitalizácia krajiny
Zmluvy UVSR 2rp.- Revitalizácia krajiny 2č.
Zmluva o predaji plynu
Zmluva č. 162/§51/2011 - Absolventská prax a časť
Zmluva č. 162/§51/2011 - Absolventská prax 2 časť
DOVP - Školenie BOZP
Zmluva o overení účtovnej závierky
Dohoda o vzájomnej spolupráci s Poľskom
Kúpna zmluva - avia - Obecný poľnohospodársky podnik, s.r.o.Baškovce
Dodatok č.2 k úverobej zmluve č.41/027/07
Zmluva o nájme Slovenská pošta
Zmluva o nájme Slovenksá pošta
Zmluva o nájme slovenská pošta
Zmluva o nájme Slovenská pošta
Zmluva o nájme lesných pozemkov s Kaping. s.r.o
Kúpna zmluva - Riško
Kúpna zmluva - Dulajová
Kúpna zmluva - Kuľhovi
Zmluva s UPSVR §50j
Zmluva s UPSVR §50j 2časť
Zmluva s UPSVaR Humenné č.17/§50j 1 časť
Zmluva s UPSVaR Humenné č. 17/§50j 2 časť
ÚPSVR - Dohoda č 40/§50j/NS/2013 - 1 časť
ÚPSVR - Dohoda č 40/§50j/NS/2013 - 2 časť
Nájomná zmluva-prenájom vodného toku Černina
Dohoda UPSVAR č.21/§50j/NS/2014/ŠR
Zmluva o vykonaní auditu
Dodatok č. 3 k úverovej zmluve 41/027/07 - Prima banka Slovensko zo dňa 05.09.2014
Kaping - Zmluva o dielo č.27/2011 zo dňa 9.9.2014
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve - SVP
Mandátna zmluva Asing - stav. dozor k úprave potoka Černina
Kúpna zmluva Baškovce - Bučková
Zmluva o budúcej zmluve
Zmluva o poskytovaní služieb Orange
Zmluva - dotácia na prevenciu kriminality - kamerový systém
Zmluva o dielo - Kamerový systém v obci Baškovce - SYSTEM ALARM,s.r.o
Zmluva o právnej pomoci
Kúpna zmluva - Knapec Juraj
Dohoda UPSVaR č.25/2015/§54 - VZ
MŽP - Zmluva o poskytnutí NFP
MŽP - Zmluva o poskytnutí NFP
MŽP - Zmluva o poskytnutí NFP
MŽP - Zmluva o poskytnutí NFP
MŽP - Zmluva o poskytnutí NFP
MŽP - Zmluva o poskytnutí NFP
MŽP - Zmluva o poskytnutí NFP
MŽP - Zmluva o poskytnutí NFP
MŽP-publicita - vyvesenie oznamu
RWE - Dodatok k zmluve - plyn
Dohoda UPSVR č.62 / 2015 / § 54 - VZ
Dodatok k mandátnej zmluve - ASING
Nájomná zmluva - chlad.box
Zmluva o poskytnutí návratnej fin.výpomoci
Dodatok č.1 k Zmluve 27/2011 - Kaping
Nájomná zmluva - Ariadna n.o. (stacionár)
Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - Arianda n.o.
Dodatok č.1 k Zmluve MŽP k zmluve 118/2.1 MP/2015
Zmluva o nájme - Kaping
Dohoda o vytvorení spoločného školského obvodu
Dodatok č2 k Zmluve 27-2011 - Kaping
Dohoda UPSVR 11/2015 - §54 ŠnZ
Dohoda UPSVR č 11/2015/§54 - ŠnZ 2časť
UPSVR - Dohoda č. 11/2015/§54 - ŠnZ 3 časť
Zmluva o dielo - PROFINESA s.r.o. - Modernizácia VO-1.časť
Zmluva o dielo - PROFINESA s.r.o. - Modernizácia VO-2.časť
Zmluva o dielo - PROFINESA s.r.o. - Modernizácia VO-prílohy
Zmluva z Ardeny Prešov - tabuľa - potok
Audítorská zmluva - ADECENTRUM Humenné
Zmluva o dielo č. 151201 - Ing. Miroslav Leško
Zmluva o dielo č. 151202 - Ing. Miroslav Leško
Zmluva o návr.fin.výpomoci - Dodatok č. 1
Zmluva o návr.fin.výpomoci č. 2
Dohoda UPSVR §10 - o pomoci v hmotnej núdzi
Dohoda UPSVR č. 01/§12/AC/MOS/2016
Objednávka na svetelno technické merainie
Zmluva o poskytnutí NFP - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Baškovce
ÚPSVaR Hé - Dodatok č. 1 k dohode č. 11/2015/§ 54 - ŠnZ
ARIADNA - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
Zmluva NATUR-PACK - odpady
Zmluva NATUR-PACK - odpady
Zmluva NATUR-PACK - odpady
Zmluva o dielo - Projekty EÚ - Revitalizácia ver.priestranstva
Mandátna zmluva - VO - Ing.Gajdošová
Zmluva o dielo - Projekty EÚ - Stavebné úpravy Domu nádeje a úpravy okolia
Zmluva v zmysle Autorského zákona - SLOVGRAM Bratislava
Zmluva o poskytnutí dotácie z DPO SR
Dodatok č. 4 k Zmluve o zriadení Spoločného OcÚ Ptičie
Návrh poistnej zmluvy - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu (POTOK)
Darovacia zmluva - Centrum VTI SR Bratislava
Zmluva s NATUR-PACK, a.s. - 1.časť
Zmluva s NATUR-PACK, a.s. - 2.časť
Zmluva s NATUR-PACK, a.s. - 3.časť - príloha
Kúpna zmluva - Agro-trend, spol. s r.o. Černina
Nájomná zmluva s Neziskovou org.Obce Baškovce
Zmluva s UNIPROM s.r.o.-projekty na zberné hniezda-1.časť
Zmluva s UNIPROM s.r.o.-projekty na zberné hniezda-2.časť
Zmluva s UNIPROM s.r.o.-projekty na kamer.systém-1.časť
Zmluva s UNIPROM s.r.o.-projekty na kamer.systém-2.časť
Zmluva o dielo ELIMAR s.r.o. Prešov (zhodnocovanie odpadov)
Zmluva o dielo - rekonštrukcia obecnej inftraštruktúry - 1.časť
Zmluva o dielo - rekonštrukcia obecnej inftraštruktúry - 2.časť
Zmluva o dielo - revitalizácia ver.priestranstva - 1.časť
Zmluva o dielo - revitalizácia ver.priestranstva - 2.časť
Zmluva o dielo - stav.úpravy Domu nádeje a okolia - 1.časť
Zmluva o dielo - stav.úpravy Domu nádeje a okolia - 2.časť
Zmluva o dielo - multifunkčné ihrisko - 1. časť
Zmluva o dielo - multifunkčné ihrisko - 2. časť
Dodatok k ZoD - rekonštrukcia obecnej infraštruktúry
Dodatok k ZoD - revitalizácia ver.priestranstva
Dodatok k ZoD - multifunkčné ihrisko
Zmluva s MAKE TECHNOLOGY (Sanácia nelegálnych sklácok)
Darovacia zmluva MPaRV SR Bratislava (auto)
Zmluva o dielo - Slow- MAD Sanácia miest s nezákonne umiestnených odpadom
Dohoda č. 16/35/054/150 - UPSVR Humenné 1 časť
Dohoda č. 16/35/054/150 - UPSVR Humenné 2 časť
Dohoda č. 16/35/054/150 - UPSVR Humenné 3 časť
Zmluva s Environmentálnym fondom-1.časť
Dohoda s ÚPSVaR Humenné o pomoci v hmotnej núdzi
Zmluva s Environmentálnym fondom-2.časť
Poistná zmluva - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu (POTOK)
Slow--Mad - FAKTÚRA
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Inform.systému DCOM
Audítorská zmluva - Ing. Janka Herpáková
Dohoda s ÚPSVaR Humenné o aktivačnej činnosti formou MOS
Zmluva s OPP, s.r.o. Baškovce - nájom nebytových priestorov
Zmluva s OPP, s.r.o. Baškovce - nájom traktora a bielorusa
Zmluva o príprave a odbere jedla - NOOB
Zmluva s MPSVaR SR na sociálne služby - 1.časť
Zmluva s MPSVaR SR na sociálne služby - 2.časť
Zmluva s MPSVaR SR na sociálne služby - 3.časť
Zmluva s MPSVaR SR na sociálne služby - 4.časť
Zmluva s MPSVaR SR na sociálne služby - 5.časť
Dodatok č.1 k Zmluve s MPSVaR SR na sociálne služby
Dodatok 1/2017 k zmluve o nakladaní s odpadmi - FÚRA s.r.o. Rozhanovce
Dodatok k Zmluve o nájme s Neziskovou organizáciou Obce Baškovce
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu - innogy Slovensko, s.r.o.
Objednávka-Kušnír
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - MS SČK Baškovce
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.121202-Ing. Leško
Kúpna zmluva na parc.251/2 - Soták 127
Zmluva o poskytnutí služby s Gemini People s.r.o. Bratislava (ihrisko)
Zmluva o dielo - čistenie pasienkov
Zmluva o spolupráci (ŽoNFP na nákup komunálnej techniky)
Dodatok 2/2017 na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu-FÚRA Rozhanovce
Dodatok č. 1 ku zmluve o poskytnutí služby s Gemini People s.r.o. (ihrisko)
Kúpna zmluva s AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. Prešov (nákup komunálnej techniky)
Zmluva o dielo - Multifunkčné ihrisko - SCANSIS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava
Dohoda s ÚPSVaR Humenné na aktivačnú činnosť - § 10
Audítorská zmluva - Ing. Janka Herpáková
Dodatok č. 1 k Zmluve o príprave a odbere jedla s NOOB
Výpoveď nájomnej zmluvy - esteem SR s.r.o.
Dohoda s ÚPSVaR Humenné na vykonávanie MOS - § 12
Zmluva o príprave a odbere jedla č. 1/2018 s Obcou Černina
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre Občianske.združenie KALIMBA Baškovce
Zmluva s MPSVaR SR na sociálne služby - 1.časť
Zmluva s MPSVaR SR na sociálne služby - 2.časť
Zmluva s MPSVaR SR na sociálne služby - 3.časť
Zmluva s MPSVaR SR na sociálne služby - 4.časť
Zmluva s MPSVaR SR na sociálne služby - 5.časť
Dohoda s ÚPSVaR Humenné - § 50j - 1.časť
Dohoda s ÚPSVaR Humenné - § 50j - 2.časť
Dohoda s ÚPSVaR Humenné - § 54 - 1.časť
Dohoda s ÚPSVaR Humenné - § 54 - 2.časť
Dohoda s ÚPSVaR Humenné - § 54 - 3.časť
Dodatok č. 1 k zmluve s NATUR-PACK Bratislava
Zmluva o poskytnutí NFP (Baškovce - rekonštrukcia obecnej infraštruktúry) - 1.časť
Zmluva o poskytnutí NFP (Baškovce - rekonštrukcia obecnej infraštruktúry) - 2.časť
Zmluva o poskytnutí NFP (Baškovce - rekonštrukcia obecnej infraštruktúry) - 3.časť
Zmluva o poskytnutí NFP (Baškovce - rekonštrukcia obecnej infraštruktúry) - 4.časť
Zmluva o poskytnutí NFP (Baškovce - revitalizácia verejného priestranstva) - 1.časť
Zmluva o poskytnutí NFP (Baškovce - revitalizácia verejného priestranstva) - 2.časť
Zmluva o poskytnutí NFP (Baškovce - revitalizácia verejného priestranstva) - 3.časť
Zmluva o poskytnutí NFP (Baškovce - revitalizácia verejného priestranstva) - 4.časť
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A1613623 - Orange Slovensko a.s. - 1.časť
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A1613623 - Orange Slovensko a.s. - 2.časť
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A1613623 - Orange Slovensko a.s. - 3.časť
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A8081861 - Orange Slovensko a.s. - 1.časť
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A8081861 - Orange Slovensko a.s. - 2.časť
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A8081861 - Orange Slovensko a.s. - 3.časť
Poistná zmluva na poistenie mobilného telekomunikačného zariadenia pre prípad škody
Zmluva o dielo s PP PROTECT s.r.o. Michalovce - ochrana osobných údajov
Kúpna zmluva č. 1/2018 - predaj RD č. 50 a pozemkov
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 151201 - rekonštrukcia obecnej infraštruktúry - Ing. Leško
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo s EUROVIA SK, a.s. - revitalizácia verejného priestranstva
Dodatok č. 1 k objednávke - Kušnír - revitalizácia VP
Dohoda s ÚPSVaR Humenné - § 50j - 1.časť
Dohoda s ÚPSVaR Humenné - § 50j - 2.časť
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - MS SČK Baškovce
Zmluva o poskytnutí dotácie z MPSVaR SR - 1.časť
Zmluva o poskytnutí dotácie z MPSVaR SR - 2.časť
Zmluva o poskytovaní verejných služieb so Slovak Telekom, a.s.
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb so Slovak Telekom, a.s.
Zmluva o poskytnutí dotácie z PSK - Žniva 2018
Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávkke elektriny (šatne)
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (Baškovce - rekonštrukcia obecnej infraštruktúry)
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (Baškovce - revitalizácia verejného priestranstva)
Dexia Komunál univerzálny úver, Zmluva o úvere č. 41/027/07 - Dodatok č. 4
Mandátna zmluva na výkon činnosti technika PO a BOZP
Dohoda s ÚPSVaR Humenné - § 10 (o pomoci v hmotnej núdzi)
Zmluva o výkone auditu - Ing. Herpáková
Kúpna zmluva na zariadenie šatní pri futbalovom ihrisku
Zmluva o poskytnutí právnych služieb - zmena konateľa v OPP, s.r.o. Baškovce
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - PP PROTECT s.r.o. Michalovce
Zmluva o poskytovaní služieb s KOMENSKY s.r.o. Košice
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby z MPSVaR SR - 1.časť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby z MPSVaR SR - 2.časť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby z MPSVaR SR - 3.časť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby z MPSVaR SR - 4.časť
Dodatok č. 2 k Zmluve s NATUR-PACK
Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda
Licenčná zmluva s DM-SERVIS Kapušany (počítačový program KATASTER)
Zmluva s PSK o poskytnutí dotácie - akcia ŽNIVA 2019 - 1.časť
Zmluva s PSK o poskytnutí dotácie - akcia ŽNIVA 2019 - 2.časť
Dohoda s ÚPSVaR Humenné - § 12 - MOS
Zmluva o poskytnutí NFP s PPA (komunálna technika) - 1.časť
Zmluva o poskytnutí NFP s PPA (komunálna technika) - 2.časť
Zmluva o poskytnutí NFP s PPA (komunálna technika) - 3.časť
Zmluva o vytvorení webstránky, domény a webhostingu
Poistná zmluva - Skupinové úrazové poistenie pre školy - MŠ Baškovce
Dodatok 1-2019 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi - FÚRA
Nájomná zmluva s Jánom Cholpom Humenné - parc.34
Dohoda s ÚPSVaR Humenné - § 10 o pomoci v hmotnej núdzi
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (predfinancovanie NFP pri projekte "Nákup komunálnej techniky ... ")
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - Ing. Herpáková - 1.časť
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - Ing. Herpáková - 2.časť
Dohoda s ÚPSVaR Humenné o pomoci v hmotnej núdzi - § 12
Zmluva o poskytnutí NFP s Úradom podpredsedu vlády SR - Wifi pre Teba - 1.časť
Zmluva o poskytnutí NFP s Úradom podpredsedu vlády SR - Wifi pre Teba - 2.časť
Zmluva o poskytnutí NFP s Úradom podpredsedu vlády SR - Wifi pre Teba - 3.časť
Zmluva o poskytnutí NFP s Úradom podpredsedu vlády SR - Wifi pre Teba - 4.časť
Zmluva o poskytnutí NFP s Úradom podpredsedu vlády SR - Wifi pre Teba - 5.časť
Zmluva o audite za rok 2018 - Ing. Herpáková
Dohoda o skončení platnosti nájomnej zmluvy na Denný stacionár Baškovce
Zmluva o spoločnom užívaní zariadení Neziskovej organizácie Obce Baškovce
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov - elektronická pečať - 1
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov - elektronická pečať - 2
Dodatok k zmluve o zdrženej dodávke plynu s innogy Slovensko s.r.o. Bratislava
Poistka PZP - traktor
Poistka PZP - príves
Dohoda s ÚPSVaR Humenné - § 54 aktivačná činnosť - projekt "Pomôž svojej obci"
Verejné obstarávanie a oznamy
Výzva - Rekonštrukcia KD Baškovce
Zápisnica č. 2 OZ
UZNESENIE č.2
Výzva na vypracovanie energetického ceritfikátu boduvy KD Baškovce
Prenájom traktora
Zmluva o zružení
Zmluva s technikom PO a BOZP
Zmluva o dielo - energetický vertifikát KD
Faktúra Proina s.r.o. - vypracovanie energeického certifikátu budovy - KD
Dodatok k zmluve - zber NO FURA s.r.o. Rozhanovce
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 31.3.2011
Zápisnica č.3 OZ z 31.3.2011
Uznesenie č.3 OZ z 31.3.2011
Výzva ba obstaranie PC-zostavy pre Obecný poľnohospodársky podnik,s.r.o. Baškovce
4-Zasadnutie oznámenie o konaní a program
Zmluva o dielo s SVP
Oznam - predaj rodinného domu
Uznesenie č.4 zo zasadnutia OZ zo dňa 20.6.2011
Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ zo dňa 20.6.2011
Pozvánka na OZ č.5
Zápisnica z uznesenia OZ č.5
Uznesenie č. 5
Zápisnica z OZ č. 6 - 28.11.2011
Uznesenie č.6 z 28.11.2011
2. Projekt revitalizácie krajiny Vybudovanie vodozádržných opatrení pre obec Baškovce
Pozvánka+program OZ č.7 - 15.12.2011
Uznesenie č.7 zo zasadnutia OZ
Zápisnica zo 7. zasadnutia OZ
Pozvánka+program 8, zasadnutia OZ
Zápisnica zo zasadania OZ č.8
Uznesenie zo zasadnutia OZ č.8
Zápisnica z 9 zasadania OZ konaného 20.3.2012
Uznesenie OZ zo dňa 20.3.2012
Výzva na vypracovanie projektovej dokumentácie na Rekonštruciu OcÚ
Pozvánka a program 10 zasadnutia OZ
Zápisnica z 10 zasadnutia OZ konaného dňa 15.6.2012
Uznesenie z 10 zasadnutia OZ
Zápisnica č.11 z OZ
Uznesenie č.11/2012 z OZ
Pozvánka a program na 12. zasadanie OZ
Zápisnica z OZ č.12
Uznesenie OZ č.12
VZN o miestnych daniach a poplatkoch 2012/28
Zápisnica zo zasadana OZ č13-2012
Uznesenie zo zasadnutia OZ č.13-2012
Program 14. zasadnutia OZ
Uznesenie OZ 14-2013
Zápisnica OZ 14-2013
Uznesenie OZ 15-2013
Zápisnica OZ 15-2013
Uznesenie OZ 16/2013
Zápisnica OZ 16-2013
Uznesenie 17-2013
Zápisnica 17-2013
Program 18 zasadnutia OZ
Uznesenie OZ č.18 z 25.10.2013
Zápisnica OZ č 18 z 25.10.2013
Výzva na predaj obecného majetku ( s.č.50)
Výzva RD
Návrh rozpočtu 2014 1-5
Návrh rozpočtu 2014 6-9
Uznesenie OZ č.19 z 30.12.2013
Zápisnica OZ č 19 z 30.12.2013
Predaj dreva - inzercia
Záverečný účet obce 2013
Pozvánka a program OZ 16.03.2014
Tabuľka k záverečnému účtu obce 2013
Uznesenie OZ č.20 z 16.03.2014
Zápisnica OZ č 20 z 16.03.2014
Výzva - výberové konanie na zhotovenie zvonice
Pozvánka+program OZ 29.5.2014
Zápisnica 21-2014 zo dňa 29.5.2014
Zmluva o reklame
Uznesenie 21-2014 zo dňa 29.5.2014
Program 22. zasadnutia OZ
Zápisnica OZ č. 22 z 16.8.2014
Uznesenie OZ č. 22 z 16.8.2014
Aktuálny stav obyvateľov k Voľbám do samosprávy obcí 2014
Menovanie osôb zodpovedných za OTZ Volieb do samosprávy obcí 2014
Vymenovanie zaspisovateľky - Voľby do samosprávy obcí 2014
Volebná miestnosť a volebný okrsok pre Voľby do samosprávy obcí 2014
Verejná vyhláška k poľovnému revíru - Peľha
Oznámenie počtu poslancov vo volebnom obvode obce Baškovce
Vyhlásenie kandidatúry na poslancov OZ v obci Baškovce
Vyhlásenie kandidatúry na starostu obce v obci Baškovce
Program OZ 23-2014 18.10.2014
Uznesenie OZ č. 23 z 18.10.2014
Zápisnica OZ č. 23 z 18.10.2014
Výsledky kumunálnych volieb 15.11.2014
Program 24. zasadnutia OZ 29.11.2014
Uznesenie č.24-2014 zo zasadnutia OZ 29.11.2014
Zápisnica 24-2014 zo dňa 29.11.2014
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ 13.12.2014
Program 1.riadneho zasadnutia OZ 13.12.2014
Uznesenie z ustanovujúceho OZ zo dňa 13.12.2014
Zápisnica z ustanovujúceho OZ zo dňa 13.12.2014
Uznesenie č.1 OZ zo dňa 13.12.2014
Zápisnica č.1 OZ zo dńa 13.12.2014
Program OZ č. 2 zo dňa 13.1.2015
Uznesenie č.2 OZ zo dňa 13.01.2015
Zápisnica č.2 OZ zo dńa 13.01.2015
Pozvánka na OZ 01.02.2015
Oznámenie o začatí konania - výrub drevín
Pozvánka a program na 4.mimoriadne zasadnutie OZ
Zápisnica z 3.OZ
Uznesenie č. 3 zo dňa 1.2.2015
Zápisnica zo 4.OZ
Uznesenie č. 4 zo dňa 10.5.2015
Zápisnica z verejného zhromaždenia obyvateľov 17.5.2015
Uznesenie z verejného zhromaždenia obyvateľov 17.5.2015
Pozvánka a program 5.zasadnutia OZ
Vyvesenie Oznámenia o strategickom dokumente - PHSR PSK 2014-2020
Vyvesenie Oznámenia o strategickom dokumente - PHSR PSK 2014-2020
Vyvesenie Oznámenia o strategickom dokumente - PHSR PSK 2014-2020
Záverečný účet Obce Baškovce za rok 2014
Zápisnica z 5.zasadnutia OZ 27.6.2015
Uznesenie č. 5 z 27.6.2015
Pozvánka a program 6.zasadnutia OZ 26.9.2015
Zápis a uznesenia zo 6.OZ
Pozvánka a program 7.zasadnutia OZ - 20.11.2015
Zápisnica zo 7.zasadnutia OZ - 20.11.2015
Uznesenie č. 7 - 20.11.2015
Publicita - Realizácia projektu " Preventívne opatrenia pred povodňami v obci Baškovce!
Oznámenie o elektronickej adrese
Správa audítora
Správa audítora - konsolidovaná
Pozvánka a program 8. zasadnutia OZ 22.12.2015
Zápisnica z 8.zasadnutia OZ - 22.12.2015
Uznesenie č. 8 - 22.12.2015
HARMONOGRAM ZBERU ODPADU NA ROK 2016
Publicita projektu - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Baškovce
Pozvánka a program 9. zasadnutia OZ 19.3.2016
Zápisnica z 9.zasadnutia OZ - 19.3.2016 - N
Uznesenie č. 9 - 19.3.2016 - N
OÚ Prešov - Zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu "PHSR PSK 2014-2020"
Zverejnenie zámeru na nakladanie s majetkom obce
Pozvánka na 10.zasadnutie OZ 15.06.2016
Záverečný účet obce za rok 2015
Zápisnica a uznesenia z 10.zasadnutia OZ - 15.6.2016
Pozvánka a program 11.zasadnutia OZ - 18.7.2016
Zápisnica z 11.zasadnutia OZ - 18.7.2016
Uznesenie č. 11 - 18.7.2016
Pozvánka a program 12.zasadnutia OZ 07.10.2016
Pozvánka na Valné zhromaždenie Obecného poľnohospodárskeho podniku
Zápisnica z 12.zasadnutia OZ - 7.10.2016
Uznesenie č. 12 - 7.10.2016
Opatrenia CO v súvislosti s prijatím bezpečnostných opatrení (podozrivé zásielky)
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Baškovce
Pozvánka a program 13.zasadnutia OZ 10.12.2016
Zápisnica z 13.zasadnutia OZ - 10.12.2016
Uznesenie č. 13 -10.12.2016
Správa audítora za rok 2015
Dodatok k správe audítora za rok 2015
Správa audítora KUZ za rok 2015
Dodatok k správe audítora KUZ za rok 2015
Pozvánka a program 14.zasadnutia OZ - 13.1.2017
Zápisnica zo 14.zasadnutia OZ - 13.1.2017
Uznesenie č. 14 - 13.1.2017
Pozvánka a program 15. zasadnutia OZ - 25.2.2017
Zápisnica a uznesenia z 15.zasadnutia OZ - 25.2.2017
Pozvánka a program 16. zasadnutia OZ - 26.5.2017
Zápisnica zo 16.zasadnutia OZ - 26.5.2017
Uznesenie č. 16 - 26.5.2017
Pozvánka a program 17. zasadnutia OZ - 29.6.2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácia pre voliča
Zápisnica zo 17. zasadnutia OZ - 29.6.2017
Uznesenie č. 17 - 29.6.2017
Zámer nakladania s majetkom obce - parc.251/2
Zverejnenie elektronickej adresy - k voľbám do VÚC
Oznámenie o výpadku elektriny 18.9.2017
Oznámenie o začatí konania - výrub stromov
Oznámenie o začatí konania - výrub stromov + obhliadka
Pozvánka a program 18. zasadnutia OZ - 28.9.2017
Individuálna výročná správa 2016
Konsolidovaná výročná správa 2016
Zoznam zaregistrovaných kandidátov - VOĽBY do VÚC 2017
Zápisnica 18. zasadnutie OZ - 28.9.2017
Uznesenie č. 18 - 28.9.2017
Výzva na predloženie ponuky: "Nákup komunálnej techniky na čistenie a údržbu zelene a miestnych komunikácií v obci Baškovce" PRIESKUM TRHU - zákazka s nízkou hodnotou
Výzva na predloženie ponuky: "Nákup komunálnej techniky na čistenie a údržbu zelene a miestnych komunikácií v obci Baškovce" PRIESKUM TRHU - zákazka s nízkou hodnotou, príloha č. 1
Výzva na predloženie ponuky: "Nákup komunálnej techniky na čistenie a údržbu zelene a miestnych komunikácií v obci Baškovce" PRIESKUM TRHU - zákazka s nízkou hodnotou, príloha č. 2
Výzva na predloženie ponuky: "Nákup komunálnej techniky na čistenie a údržbu zelene a miestnych komunikácií v obci Baškovce" PRIESKUM TRHU - zákazka s nízkou hodnotou, príloha č. 3
Pozvánka a program 19. zasadnutia OZ - 8.12.2017
Zápisnica 19. zasadnutie OZ - 8.12.2017
Uznesenie 19 - 8.12.2017
Harmonogram zberu odpadu 1 polrok 2018
Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020 - informovanie verejnosti
Pozvánka a program 20. zasadnutia OZ - 11.01.2018
Zápisnica 20.zasadnutie OZ - 11.1.2018
Uznesenie 20 - 11.1.2018
Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Zateplenie budovy Obecného úradu Baškovce
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Zateplenie budovy Obecného úradu Baškovce - príloha (výkaz výmer)
Pozvánka a program na OZ 13.4.2018
Zápisnica 21.zasadnutie OZ - 13.04.2018
Uznesenie 21 - 13.04.2018
VYHLÁSENIE obchodnej verejnej súťaže - predaj stavby a pozemkov
Záverečný účet obce za rok 2017 - Rozpočtové hospodárenie
Odborné stanovisko k ZÚO 2017
Pozvánka a program 22. zasadnutia OZ - 26.05.2018
Zápisnica 22.zasadnutie OZ - 26.05.2018
Uznesenie 22 - 26.05.2018
Pozvánka a program OZ 22.6.2018
Zápisnica 23.zasadnutie OZ - 22.05.2018
Uznesenie 23 - 22.06.2018
Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený - v slovenskom jazyku
Pozvánka a program 24. zasadnutia OZ - 23.07.2018
Zápisnica 24.zasadnutie OZ - 23.07.2018
Uznesenie 24 - 23.07.2018
Zverejnenie počtu obyvateľov
Zverejnenie volebného obvodu a počtu poslancov OZ
Vymenovanie zapisovateľky MVK
Zverejnenie emailovej adresy Obce Baškovce
Pozvánka a program 25. zasadnutia OZ - 06.10.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov do OZ - poslanci Obec Baškovce
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu Obce Baškovce
Zápisnica 25.zasadnutie OZ - 06.10.2018
Uznesenie 25 - 06.10.2018
Pozvánka a program 26. zasadnutia OZ - 05.11.2018
Zápisnica 26.zasadnutie OZ - 05.11.2018
Uznesenie 26 - 05.11.2018
Výsledky hlasovania pre Voľby do samosprávy obcí 2018 - Zápisnica
Zverejnenie zámeru nakladania s majetkom obce - parc. č. 315/2
Návrh rozpočtu Obce Baškovce 2019-2021 1. časť
Návrh rozpočtu Obce Baškovce 2019-2021 2.časť
Pozvánka a program - ustanovujúce zasadnutie OZ - 02.12.2018
Zápisnica - ustanovujúce OZ 02.12.2018
Uznesenie - ustanovujúce OZ 2.12.2018
Pozvánka a program 1.zasadnutie OZ 14.12.2018
Zápisnica 1 - 14.12.2018
Uznesenie 1 - 14.12.2018
Správa audítora 2017
Správa audítora 2017 - KUZ
Desiatková a lesná spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Baškovce - Pozvánka na zhromaždenie podielnikov
Pozvánka a program 2. zasadnutie OZ 25.01.2019
Informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a byť volený - v slovenskom jazyku - Voľby prezidenta SR
Výzva na predkladanie ponúk - Budovanie bezplatných sietí v obci Baškovce na SO OPII
Voľby prezidenta SR - oznámenie mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OkVK
Výzva na predkladanie ponúk 2 - Budovanie bezplatných sietí v obci Baškovce na SO OPII
Voľby prezidenta SR - Oznámenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018
Voľby do EP 2019 - oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OkVK
Oznámenie OÚ Prešov o strategíckom dokumente Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja - informácia pre verejnosť
Pozvánka a program - 3.OZ 26.04.2019
Pozvánka a program - 4.OZ 10.05.2019
Rozpočtové hospodárnie za rok 2018
Pozvánka a program - 5.OZ 21.06.2019
Pozvánka na akciu ŽNIVA 2019
Výberové konanie na riaditeľku MŠ Baškovce 2019
Pozvánka a program - 6.OZ 27.09.2019
Zverejnenie zámeru na prenájom nehnuteľností - Ján Cholp Humenné
Pozvánka a program - 7.OZ 16.10.2019
Zverejnenie zámeru na prenájom nehnuteľností - NOOB
Oznámenie o začatí konania pre povolenie vodnej stavby Baškovce-Vodovod
Oznámenie o začatí konania pre povolenie vodnej stavby Černina-Vodovod
Oznámenie o začatí konania pre povolenie vodnej stavby Turcovce-Vodovod
Informácia pre obhospodarovateľov lesa - systém náležitej starostlivosti
Zverejnenie e-mailovej adresy Obce Baškovce na doručenie delegačiek - Voľby do NR SR 2020
Pozvánka a program - 8.OZ 13.12.2019
Návrh dodatku k VZN č. 1-2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
Správa audítora k individuálnej závierke za rok 2018
Správa audítora ku konsolidovanej závierke za rok 2018
Harmonogram zberu triedeného a komunálneho odpadu z domácností - rok 2020
Oznámenie elektronickej adresy Obce Baškovce - na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu - Voľby do NR SR 2020
Oznámenie RVPS Humenné ohľadom registrácie fariem ošípaných
VO - Wifi pre Teba - príloha č.1
VO - Wifi pre Teba - príloha č. 2 - Zmluva o dodaní tovaru
VO - Wifi pre teba - príloha č. 3 - Test splnenia parametrov
VO - Wifi pre Teba - príloha č. 4 - Vyhlásenie uchádzača
VO - Wifi pre Teba - Výzva
2. OZ 25.01.2019 - zápisnica
2. OZ 25.01.2019 - uznesenie
3. OZ 26.04.2019 - zápisnica (bez uznes.)
4. OZ 10.05.2019 - zápisnica
4. OZ 10.05.2019 - uznesenie
5. OZ 21.06.2019 - zápisnica
5. OZ 21.06.2019 - uznesenie
Informácia pre verejnosť o Správe o hodnotení a o návrhu strategického dokumentu - Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja