Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka a program 13.OZ

 28.06.2021

Obec Baškovce, starosta obce

                                                                                                               V Baškovciach dňa 25.06.2021

                                                                                                   

Pozvánka

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

z v o l á v a m

13.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Baškovciach, ktoré sa uskutoční

dňa 02.07.2021 (piatok) o 18.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu Baškovce.

Návrh programu:

 1.  Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti OZ, schválenie programu zasadnutia  

 zastupiteľstva                                                                                                                                                                                                                

 1.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2.  Kontrola plnenia úloh a uznesení
 3.  Interpelácie poslancov
 4.  Informácia o výsledkoch kontroly a Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

 na 2.polrok 2021

 1.  Informácia o konaní valného zhromaždenia OPP s.r.o. Baškovce
 2.  Prerokovanie vysporiadania pozemkov so SPF
 3.  Prerokovanie nakladania s majetkom obce (žiadosť o odkúpenie pozemku obce)
 4.  VZN o likvidácii odpadových vôd na území obce
 5.  Zvýšenie finančného pásma na nákup potravín v ŠJ Baškovce
 6.  Rôzne
 7.  Záver

                                                                                              Ing. Pavol Tamáš

                                                                                                 starosta obce           Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >