Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka a program 12.OZ - 29.04.2021

 26.04.2021

Obec Baškovce, starosta obce

                                                                                                                V Baškovciach dňa 23.04.2021

                                                                                             

Pozvánka

V zmysle §13 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

z v o l á v a m

12.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Baškovciach, ktoré sa uskutoční

dňa 29.04.2021 (štvrtok) o 18.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu Baškovce.

Návrh programu:

 1.  Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti OZ, schválenie programu zasadnutia  

 zastupiteľstva                                                                                                                                                                                                                

 1.  Určenie zapisovateľa, schválenie overovateľov zápisnice
 2.  Kontrola plnenia úloh a uznesení
 3.  Interpelácie poslancov
 4.  Prerokovanie nakladania s majetkom obce (žiadosť o odkúpenie pozemku obce)
 5.  Likvidácia vyradeného majetku
 6.  Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
 7.  Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020
 8.  VZN o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Baškovce
 9.  Rôzne
 10.  Diskusia
 11.  Uznesenie
 12.  Záver

                                                                                              Ing. Pavol Tamáš

                                                                                                 starosta obce           



Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >