Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka a program 11. OZ - 10.12.2020

 04.12.2020

Obec Baškovce, starosta obce

                                                                                                                                      V Baškovciach dňa 4.12.2020

                                                                                                  

Pozvánka

V zmysle §13 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

z v o l á v a m

11.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Baškovciach, ktoré sa uskutoční

dňa 10.12.2020 (štvrtok) o 18.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu Baškovce.

Návrh programu:

 1.  Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti OZ, schválenie programu zasadnutia zastupiteľstva 
 2.  Určenie zapisovateľa, schválenie overovateľov zápisnice
 3.  Kontrola plnenia úloh a uznesení
 4.  Interpelácie poslancov
 5.  Úprava rozpočtu Obce Baškovce na rok 2020
 6.  Rozpočet Obce Baškovce na rok 2021
 7.  Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Baškovce za rok  2019
 8.  Dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 (MS SČK Baškovce, OZ Kalimba Baškovce)
 9.  Rôzne
 10.  Diskusia
 11.  Uznesenie
 12.  Záver

                                                                                              Ing. Pavol Tamáš

                                                                                                 starosta obce           Zoznam aktualít:

1 2 3 >