Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka a program 10.OZ - 04.09.2020

 03.09.2020

Obec Baškovce, starosta obce

                                                                                                                                                           V Baškovciach dňa 28.08.2020

                                                                                             

        

Pozvánka

V zmysle §13 ods.4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

z v o l á v a m

10.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Baškovciach, ktoré sa uskutoční

dňa 04.09.2020 (piatok) o 18.00 hod.

 v zasadačke Obecného úradu Baškovce.

Návrh programu:

 1.  Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti OZ, schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva                            
 2.  Určenie zapisovateľa, schválenie overovateľov zápisnice
 3.  Kontrola plnenia uznesení OZ
 4.  Interpelácie poslancov
 5.  Návrh výšky poplatku za poskytnutie traktora na služby občanom
 6.  Prerokovanie koncepcie nakladania s kuchynským odpadom
 7.  Informácia o plnení rozpočtu obce za 1.polrok  2020
 8.  Organizačné zabezpečenie osláv výročia obce
 9.  Rôzne
 10.  Diskusia
 11.  Uznesenie
 12.  Záver

                                                                                                  Ing. Pavol Tamáš

                                                                                                     starosta obce           Zoznam aktualít:

1 2 >