CERTIFIKÁT o triedenom zbere odpadu za rok 2021

 17.06.2022

Došlo nám na e-mail:

Vážení predstavitelia samospráv,

naša spoločnosť NATUR-PACK, a.s., so sídlom Bajkalská 25, 821 01 Bratislava, autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov, má s Vašou obcou/mestom uzatvorenú Zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov, ktorej predmetom je dohoda o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov.

Dovoľte nám touto cestou poďakovať Vám za prejavenú dôveru a spoluprácu v roku 2021 pri zabezpečovaní triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky v zmysle § 81 ods. 7 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prílohe tohto mailu Vám zasielame Certifikát s údajom o množstve komunálnych odpadov, ktoré bolo na území Vašej obce/mesta vytriedené v roku 2021.

Ďakujeme Vám a Vašim občanom, že zodpovedným triedením odpadov prispievate k ochrane životného prostredia a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


S pozdravom,

Bc. Peter Čura
manažér pre samosprávu

Werferova 1, 040 11 Košice
+421 55 640 02 77 | +421 905 532 821


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >