Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka a program 9.OZ - 05.06.2020

 01.06.2020

Obec Baškovce, starosta obce

                                                                                                                               

                                                                                                                     V Baškovciach dňa 01.06.2020

                                                                                                                         

        

Pozvánka

V zmysle §13 ods.4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

z v o l á v a m

9.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Baškovciach, ktoré sa uskutoční

dňa 05.06.2020 (piatok) o 18.00 hod.

 v zasadačke Obecného úradu Baškovce.

Návrh programu:

 1.  Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti OZ, schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva                                                                                                                                    
 2.  Určenie zapisovateľa, schválenie overovateľov zápisnice
 3.  Kontrola plnenia uznesení OZ
 4.  Interpelácie poslancov
 5.  Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2019, informácia o výsledkoch kontroly a plán kontrolnej činnosti na  2.polrok 2020
 6.  Prerokovanie návrhu Dodatku č. 2/2020 k VZN č.  4/2015 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ
 7.  Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2020 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane v obci Baškovce
 8.  Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci Baškovce
 9.  Prerokovanie návrhu VZN č. 3/2020 – Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Baškovce
 10.  Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce za rok 2019
 11.  Informácia predsedu Správnej rady Neziskovej organizácie Obce Baškovce o činnosti a zámeroch neziskovej organizácie
 12.  Rôzne:
  1. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre DHZ
  2. Informácia o stave vybraných položiek majetku obce
  3. Informácia o činnosti a výsledkoch OPP, s.r.o. Baškovce
 13.  Diskusia
 14.  Uznesenie
 15.  Záver

                                                                                                          Ing. Pavol Tamáš

                                                                                                             starosta obce           Zoznam aktualít:

1 2 >